ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  920/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. คำสั่งมหาลัยศิลปากร ที่ 161/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการและแต่งตั้งที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติม
  4. คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  2869/2564 เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม)
  5. คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  942/2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศ คกส.มศก.