ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปณิธาน

“ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางบริหารการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทำการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน

พันธกิจ

 • สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ศิลปากรด้านการวิจัย
 • เพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินทุนวิจัยที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
 • วิเคราะห์ถึงสาขาวิจัยที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถสูง และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง รวมถึงการชี้แนะและชี้นําสาขางานวิจัยที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยควรพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลก นโยบายของประเทศ และของหน่วยให้ทุนวิจัย
 • ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทําวิจัย
 • ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นฐานในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • ประสานงานการจัดทําแผนการวิจัยหรือโครงการวิจัย จัดทําคําของบประมาณการวิจัย บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประสานการพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • ประสานการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก และการสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งทุน สนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
 • ประสานการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
 • กํากับและติดตามการดําเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
 • นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย รวมทั้งจัดทําวารสารการวิจัย เพื่อให้บริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
 • สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่วงวิชาการและสาธารณะ
 • ประสานและสนับสนุนการดําเนินภารกิจสนับสนุนการวิจัยด้านอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย