เคลือบผลึกกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา

ผศ.ดร. นิติ ยงวณิชย์ และ ผศ.ดร.ศุภกา ปาลเปรม

ศิลปะและวิทยาศาสตร์

 

เทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบสำหรับเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความอบอุ่น

ผศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล และผศ.ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร

ศิลปะและวิทยาศาสตร์

กระบวนการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ผศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล และ ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนากาบุตร

ศิลปะและวิทยาศาสตร์