ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คุณหรรษา นิลาพันธ์
โทรศัพท์ 034-255808 ภายใน 216008
E-mail : nilapan_h@su.ac.th / animals.silpakorn@gmail.com