ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้นำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้นำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบ รับหลักการ วาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 525 ราย ไม่เห็นด้วย 1 ราย งดออกเสียง 3 ราย โดยมีความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการต่อไปเหตุผลของ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …โดยที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และที่ผ่านมารัฐได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่โดยที่ผู้รับทุน หรือนักวิจัยไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ด้วยข้อจํากัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ จึงไม่มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งการต่อยอดการวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และเป็นแรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น สมควรกําหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได้ มีกลไกการบริหารจัดการและติดตาม การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกําหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและประโยชน์ส่วนรวม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรี ที่กรุณาขับเคลื่อนเรื่องนี้ และเสนอ ครม.ให้บรรจุร่าง พรบ. นี้ เป็นเรื่องด่วน เสนอต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาและขอบคุณ ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ทีมงาน สอวช. สกสว. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะครับ