งานพัฒนาบุคลากรและKM

งานพัฒนาบุคลากร

1.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2565เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม”( วันที่ 14 ม.ค.2565)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” (เพิ่มเติม)( วันที่ 14 ม.ค.2565)
25601. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการวิทยากรโดย รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ
2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานและสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต Big Cleaning Day
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
25591. โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่อง “จรรยาบรรณแก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา” หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้นำผู้รับใช้ในยุคโลกาภิวัฒน์”
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์และชมพระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพมหานคร
25581. โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่อง “จรรยาบรรณแก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา” หัวข้อ “การแบ่งปัน :จรรยาบรรณร่วมกันในการทำงาน”
2. โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่อง “จรรยาบรรณแก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา” หัวข้อ “ทักษะสำหรับการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21″
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย”
4. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2557 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Excel 2007
2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การใช้สื่อ IT ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน”
4. การให้ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณแก่บุคลากร
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดสรรทุนวิจัยแบบครบวงจร”
6. โครงการศึกษาดูงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557”

1.3 เอกสารที่ควรรู้

การจัดการความรู้ KM

2.1 แผนการจัดการความรู้

2.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
25571. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดสรรทุนวิจัยแบบครบวงจร”
25581. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย”
25591. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารงานวิจัย”

2.3 เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี