ขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 – 2 ชั้น 14 อาคาร 40 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://spucon.spu.ac.th/