ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th KRU National Academic Conference) “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.kru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2563