ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้จึงเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุทอง 034-3415456 ต่อ 125