ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในวารสารตามมาตรฐานสากล (international Journal) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อแนะนำสำหรับการเขียนบทความได้ที่ http://stej.msu.ac.th/ หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150, โทรศัพท์ 043-754416, Line ID : mewm21 E-mail : stej@msu.ac.th