ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team เรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในงานวิจัย”

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team เรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในงานวิจัย” โดย ดร.ไชยยะ คงมณี  รองผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.30-16.30 น.ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่ https://forms.gle/qk93aEAZheUvWQxR7 ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101   โทร.ภายใน 22760 ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา