ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 MCRUNC 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University’s Nation Conference 2022) และนานาชาติ ICCI 2022(IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 )

ด้วยมหาวิทยาลัยราชราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ( Innovation for  The Creative Economy ) MCRUNC 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University’s Nation Conference 2022)และนานาชาติ ICCI 2022(IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 ) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลข 032 720536 543 ต่อ1079 1084 เเละ E-mail mcru.conferenence@gmail.com