ขอเชิญผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

กรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนท้าทายเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม – การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564
สามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System,(NRIIS) ทางเว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th ) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563