ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิจัย นานาชาติครั้งที่ 8 และระดับชาติ ครั้งที่ 17 (การประชุมออนไลน์)

ขอเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “นวัตกรรมการศึกษา : อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” The 8th International Conference on Education (ICE 2021) and The 17th National Conference “Innovative Education: Future and Challenge in Educational Research on Teaching and Learning toward Professional Development” วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Facebook Live : @edu.su (faculty of Education, Silpakorn University)

ผู้สนใจส่งบทความวิจัยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัยได้ที่ www.ice.educ.su.ac.th  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 062-9199536