ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยาการทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (TCI กลุ่มที่ 2) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mct.rmutp.ac.th/