ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน – อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/caiconf2020/