ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019/
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 043-203177-8 หรือ Email: kkuirj.online@gmail.com