ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังศาสตร์)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก  โดยมี  1 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (TCI กลุ่มที่ 2)   2 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ( มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) (TCI กลุ่มที่ 2)  

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 035 709 097   

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th

www.rdi.rmutsb.ac.th