ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งสเสริมและเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งสนองต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ( มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำ (Peer Review)  กองบรรณาธิการ กำหนดวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี พ.ศ.2565

สำนักบริการวิชาการ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดหน่วยงาน ส่งบทความเพื่อตีพิพม์ใน “วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในรูปแบบออนไลน์ ISSN 2773-9694 (Online) สมัครและ Submit บทความได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประภาพรณ์ ขันชัย โทร. 043 009 700 ต่อ 44534