ขอเชิญชวนส่งบทความร่วมและเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http:/web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/