ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเล่ม Proceedings ย้อนหลัง และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม                                            โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 517        โทรสาร 02-5790109                                 อีเมล์ symposium@nrct.go.th                                                                                ผู้ประสานงาน นางสาวสุภัคนันท์ บุญญะ