ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 “Global, Local Actions : Looking Back and Moving Forward 2021” ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 17 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th