ขยายเวลาการเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 43 หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium 1 – 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขต ขอขายเวลาการส่งบทความเป็นวันที่ 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้บทความที่ผ่านการคัดเลือกจากการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปประชุมวิชาการของ ASAIHL International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 ณ University of Kelaniya ประเทศศรีลังกา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ asaihl.spu.ac.th